Surgical Technique


Bone wax technique for full-endoscopic lumbar laminotomy

Tatsushi Inoue, Masahiro Joko, Fumiaki Saito, Jun Muto, Hiroki Takeda, Shinjiro Kaneko, Yuichi Hirose

Download Citation